Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Aven Forsas verksamhet skall präglas av ett aktivt miljöarbete.

Vi skall ha en ständigt pågående dialog med anställda, kunder, leverantörer och myndigheter i syfte att uppnå ett arbetssätt vars inre och yttre miljöpåverkan motsvarar kundönskemål och myndighetskrav. Aven Forsa skall följa alla tillämpliga lagar och andra krav som företaget berörs av.

Miljöledningssystemet svarar för samordning och styrning av alla miljöpåverkande aktiviteter i hela verksamheten.

Vi skall kontinuerligt arbeta för att de produkter vi köper, tillverkar och säljer på sikt skall vara möjliga att återanvända, återvinna eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursanvändning och utan skadlig miljöpåverkan.

Alla transporter till och från Aven Forsa skall i möjligaste mån planeras och bedrivas utifrån leveranssäkerhet, ekonomi och miljöhänsyn.

Vi skall genom kontinuerliga förbättringar minimera avfallsmängderna och de negativa miljöeffekter som vår verksamhet kan förorsaka.

Aven Forsas miljöarbete angår alla inom företaget och skall ses som en ständigt pågående förbättringsprocess, där varje avdelning ansvarar för att miljöpolicyn efterlevs och utvecklas.

Vårt miljöledningssystem i Sverige är certifierat enligt kraven i SS EN ISO 14001.